Contact

contact us/kontaktiraj nas:  noborderserbia[at]riseup.net


Dragi drugari  i drugarice,
(for english version scroll down)
Želimo vas obavestiti o budućim izmenama
vezanim za rad našeg kolektiva.
Nakon reflektovanja na rad proteklih 5 godina i
suštinske probleme, zaključili smo da je neophodna  promena u
pristupu i  fokusu delovanja (šta i kako radimo) da bi pokušali 
prekinuti začarane krugove.  
Ova mail adresa neće vise biti u funkciji, info
broj će se ugasiti, blog će biti zamrznut. 
Naravno svi ćemo nastaviti sa aktivnostima kao
pojedinci i u neformalnim grupama, i dalje smo 
motivisani za konkretne akcije i prakticne stvari u
borbi protiv autoriteta, tlacenja, ograda i
eksploatacije.
Sada bi voleli  energiju  preusmeriti na "druge
frontove", raditi više na lokalnom nivou,  ucestvovati 
u stvaranju autonomnih prostora solidarnosti, koji 
 povezuju  borbe,   što jeste bio jedan od glavnih 
ciljeva kolektiva od samog početka.
Ajde da se oslobodimo iz rutine u kojoj živimo,
da ojačamo jedni druge i da nađemo načine kako 
uništiti ograde i kaveze oko nas.
 nikad robovi, 
 antifašistički pozdrav
 no borders kolektiv
 - - - - - - - - - 

Dear friends,
for those who would contact us in the future we
want to inform you that we decided to take some 
steps to change the way how we continue with our 
activities and struggles.

After 5 years we feel that this is the moment to
stop to exist as a NB group in Serbia. 
It means as  individuals we will continue to struggle for 
freedom and for a world without authorities, opression,
fences and exploitation, but sometimes we have
to change the paths in order to be more powerful in our 
resistance. 
This mail address and the info number wont exist
anymore,and the blog will be on standby or -if needed- 
filled occasionally with what people ask us to publish.
We do not want, nor have we ever wanted to be
"in charge". Everything that we do is in the spirit of 
self-organization with different collectives that have a 
common idea of struggle.
Also, there is other comrades - groups and individuals - 
who do the important work of monitoring, reporting, and 
intervening.
No Border movement is transnational. The idea of
freedom of movement is everywhere. We hope that all people 
who share these ideas gather strength to oppose the 
camp-system(s), the police/military repression, and all 
divisions created by the state and capital. 
Let's work together with all our differences –
to destroy the bigger and smaller cages we live in.
With solidarity and rage,
 antifascist greetings
 NBS

 

 


Note  for  journalists and filmmakers – please read this before emailing us! (english below)
Napomena novinarima i filmadžijama – molimo vas, pročitajte ovo pre nego što nas kontaktirate!                                             

NAPOMENA NOVINARIMA I FILMADŽIJAMA

U poslednje vreme nas je kontaktiralo mnogo novinara i filmskih reditelja. Cenimo zainteresovanost  ljudi za situaciju migranata u Srbiji, i sretni smo što možemo sa vama podeliti našu analizu “problema“ i informacije o strukturalnim uzrocima situacije u Srbiji, te osvetliti načine na koji nepravda Europske migracijske politike utiče na naša tijela, zdravlje, mentalno stanje i budućnost – činimo to objavljujući na blogu i sretni smo ako ljudi koriste informacije koje prenosimo. Međutim, želimo da bude jasno kako NE ŽELIMO imati ulogu medijatora, prevoditelja ili posrednika, biti „ulazna tačka“ na „teren“ za novinare i filmaše.

Osim toga, izražavamo zabrinutost zbog novinarskog pristupa, koja proizilazi iz našeg lošeg iskustva sa stavom koji novinari zauzimaju. Kritični smo prema današnjem pristupu izveštavanja i prema manjku adekvatne analize i refleksije od strane novinara.  Obično članci koji se objavljuju služe u svrhu održavanja status quo, reprodukujući diskurse koji su deo izgradnje “migracijskog problema”, dehumaniziraju, demoniziraju, omalovažavaju ili viktimiziraju migrante i često ih koriste za senzacionalističke priče koje se dobro mogu prodati.

Naš rad je dugoročan, i trudimo se da bude ispunjen sa poštovanjem i dostojanstvom, sa utvrđivanjem naših napora u antirasističkoj borbi. Kada idemo na “teren”, npr., fokusiramo se na interakciju sa ljudima te je bilo kakav produkt ili informacija koju dobijemo je sekundarna. Tokom godina, razmišljali smo šta je u redu činiti, a šta nije, a kao prioritet vidimo izgradnju zajedničke borbe, borbe protiv zidova i granica svih vrsta, pa i onih koje postoje i u našim glavama.

To je u potpunoj suprotnosti sa pristupom nekih novinara koji su nas kontaktirali: vidjeli smo ih kako dolaze na “teren”samo da bi sakupili što više informacija i što više dobrih priča, a da pritom ne biraju sredstava za ostvarenje tog cilja. Često, su “migranti” viđeni samo kao objekti za fotografisanje ili snimanje, kao tema priče koja se prodaje, žrtva sa srcedrapajućom prošlošću, predstavljaju se kao “oni” , a ne kao “mi”.

Mi se ne zalažemo sa takvim  pristupom i ne želimo omogućavati isti. Cilj nam je uspostavljanje  poverenja, ljudske povezanosti i poštovanja, a ne pristup informacijama. To je razlog zašto ne želimo posredovati u uspostavljanju kontakta među  novinarima/filmašima i  migrantima u Srbiji.

NAPOMENA O FOTOGRAFISANJU:

Mediji su zatrpani fotografijama, koje pokazujući pojedince i skupine migranata, otkrivaju njihov identitet i uz to reprodukuju viktimizaciju. Smatramo to problematičnim, te iz tog razloga na blogu, nikada ne objavljujemo fotografije koje otkrivaju identitet ljudi (osim u slučaju da osoba to izričito zahtijeva ili ako je fotografija preuzeta iz nekog drugog javnog izvora, gdje identitet nije bio prikriven).

Iako je verovatnost negativnih posledica fotografisanja ljudi relativno mala, činjenica da bi moglo doći do negativnih posljedica, je dovoljna da nas odvrati od objavljivanja fotografija koje otkrivaju ljudski identitet. Ustvari, posljedice bi mogle biti velike. Prvo, za one koji su pobjegli od progona u svojoj zemlji ili su traženi od strane vlasti ili drugih skupina, pojavljivanje njihove slike na interentu može biti opasno. Takođe, fotografisana osoba  se može suočiti sa negativnim posledicama objavljivanja njegovog/njenog identiteta zbog “progona” od strane Europskog migracijskog sistema.

Treće, većina ljudi su, suočeni sa mnogim poteškoćama i opasnostima na putu, izgubili percepciju za “opasnost”. Samo postojanje, svaki korak, donosi opasnosti zbog migracione politike. Shodno tome, rizik od fotografisanja može biti mali, u usporedbi sa tisućama drugih opasnosti koje postoje za ilegalizovane ljude. Stoga je odgovornost onih koji fotografišu, misliti na moguće negativne posledice, ma koliko god one bile male, a koje bi mogle postojati pri objavljivanju fotografija.  Verujemo da nije primereno fotografije koje su dobijene putem  poverenja i prijateljstva objaviti na internetu!


A NOTE FOR JOURNALISTS AND FILMMAKERS – please read this before emailing us!

Lately we have been getting many requests from journalists and filmmakers and this has been getting a bit exhausting. We appreciate people being interested about the situation of migrants passing through Serbia, and we are very happy to share our analysis of the “problem”, the information about the structural causes of the situation in Serbia and the way the injustices of the European migration politics influence our bodies, health, mental states and future – and we do so in this blog and we are very happy for people to use information from our blog. However, it needs to be clear that we DO NOT want to act as mediators, translators, fixers or an “entry point” onto the “terrain” for journalists and filmmakers.

Besides, we have a few concerns about journalistic work on this issue, all coming from our rather bad experience with the attitude of journalists. We are very critical of today’s approach to making news and to the lack of proper reflection and analysis on the part of

journalists. We find it that journalists usually just reinforce the status quo, reproduce the discourses that are part of the construction of the “migration problem” and dehumanise, demonise, belittle, victimise migrants, and often use them for a sensionalistic story that sells well.

Our work is long term and we try very hard for it to be filled with dignity and respect, grounding our efforts in an anti-racist struggle. When we go “the terrain”, for example, we focus on the interaction with people, and any “output” or “product” or information we gather is secondary. Through the years we have reflected a lot on what feels right and what does not, and the priority is building a common struggle and combat the walls and borders, which exist also in our heads. This is in the exact opposition with the  approach of some of the journalists, whom we have encountered: we have seen journalist coming to “the terrain”, to get as much info and as many good stories as possible, and this end often justifies a lot of the means used in the process. Often, the “migrants” are seen as an object to be photographed or filmed, a topic of a story that sells, a victim with a heart-breaking past, someone that is “them” and not “us”.

We do not stand for this approach and do not want to enable it. We aim to establish trust, human connection and respect — for its own sake, not for an access to info. This is why we refuse requests to help journalists or filmmakers to get in contact with migrants in Serbia.

A NOTE ABOUT TAKING PICTURES:

The media is swamped with photographs, showing individuals and groups of migrants, which reveal both the identity of the migrants, as well as reproduce the victimisation. We find this problematic and for this reason we never publish photographs revealing people’s identity on this blog (unless explicitly required by the person, or if the photography is taken from another public source, where identity was not covered).

While the chance that there will be negative consequences for any of the people photographed are comparatively small – the fact that there might be negative consequences is enough to dissuade us from publishing photographies releaving people’s identity. Indeed, the consequences might be devastating.

Firstly, for those people who have fled persecution in their home country, or are sought by the authorities, or other groups, their picture appearing on the internet could be very dangerous.

Secondly, even the “persecution” of the European migration system could mean that someone having their photo taken in Serbia could face negative consequences (for example, if Serbia became a safe third country again, this would mean asylum seekers from its neighbouring countries could get deported back, if there is proof they have entered there from Serbia).

Thirdly, most people have, on their way, been through a lot of hardship and dangers and have lost the perception of “risk”. The whole existance, every step, is rendered risky by the migration politics. And so the “risk” of having a photograph taken can appear really small, in comparison to the thousand immediately threatening risks that exist for illegalised people. Thus it is the responsibility of those taking the picture to think about the possible negative consequences — however small — that might exist in publishing a picture.

We believe it is not appropriate to share a picture taken in an atmosphere of trust and friendship and published it on the internet!