ilegalizovani i nakon smrti / illegalized even in death

(eng. translation bellow)

Kao direktna posledica kriminalizacije i ilegalizacije pokreta ljudi bez papira, Ashraf Jabarkhail je pre dva dana  (24.06.2017. ) izgubio život.

Ashraf je živeo u kampu u  Adaševcima, uvidevši potpuni absurd i nefunkcionalnost azilnog sistema i opšte stanje u regionu, kao i svi koji su trenutno zarobljeni u Srbiji pokušavao je da napusti ovaj otvoreni zatvor.  Zajedno sa njegovim drugom  probali  su da nastave put  kamionom sa  benzinske pumpe blizu Adaševca. Kada su primetili da kamion ide u pogrešnom pravcu, skočili su sa kamiona koji je bio u pokretu. Ashraf se rodio u Afganistanu, imao je 18 godina.

Njegov prijatelj ima tešku povredu vrata, i trenutno se nalazi u bolnici u Beogradu.

Kao što smo pisali i ranije, sve veće kontrole i militarizacija granica čini da su ljudi primoreni koristiti sve opasnije puteve, stradanje ilegalizovanih ljudi je nevidljivo, možda se objavi kratka vest o “nesreći”  ili kao u slučaju Ashrafa ni toliko. Užasi sistemskog rasizma i ilegalizacije se nastavljaju čak i nakon smrti.  Ashrafova porodica koja sada pokušava da dobije telo stradalog mladića mora da prelazi kroz torture  birokratije sa drugog kraja sveta, a državni organi uključujući i ambasade, poput  lešinara profitiraju od smrti.  Traže se ogromne pare za procedure transfera tela.

Pored  celokupnog terora  graničnog režima i sistema logora; svakodnevni lov na ljude na granicama, policijske racije (u zvaničnim državnim logorima i mestima gde se ljudi skrivaju dok pokušavaju da idu dalje),  zatvaranja i mučenja ljudi, push-backovi i deportacije,  oseća se  rast rasizma i mržnje među lokalnim stanovništvom.

Ljudi koji borave u kampu u Obrenovcu sve češće izveštavaju o rasističkim napadima lokalnih grupica. Vozači ih ne puštaju u autobuse, deluje kao da su dobili naređenje za to sa ciljem da bi se ljudima otežao, onemogućio dolazak u grad. To je deo rastičke misije da parkovi i BELI GRAD ostane ”čist”.

Krajnje je vreme da počnemo da se edukujemo, da širom otvorenih očiju posmatramo i budemo svesni kako sve militarizuju oko nas, kako kulminira nasilje vlasti, i ne samo  da budemo svesni, već i da hrabro intervenišemo svakom prilikom protiv rasizma i  terora vlasti.


As a direct result of the criminalization and illegalization of the movement of undocumented people, Ashraf Jabarkhail lost his life two days ago (24.06.2017.).

Ashraf lived in a camp in Adaševci, having seen the complete absurdity and dysfunctionality of the asylum system and the conditions in the region in general, like all of us currently trapped in Serbia, tried to escape this open prison. He and his friend tried to continue the travel by truck from a gas station near Adaševci. When they noticed the truck was moving in the wrong direction, they jumped off the moving truck. Ashraf was born in Afghanistan, he was 18 years old.

His friend has sustained a serious neck injury, and is currently in a hospital in Belgrade.

As we wrote before, the ever-bigger controls and militarization of borders makes people forced to use increasingly dangerous ways of travel, the suffering of illegalized people is invisible, perhaps with a short news story about an “accident” or as is the case with Ashrafa, not even that. The horrors of systemic racism and illegalization continue even in death. Ashraf’s family which is currently trying to get the body of the deceased young man, is forced to go through the torture of a bureaucracy from the other side of the world, and the state institutions including embassies, like vultures profit off of death. They are asking for enormous sums of money for the procedures of body transfer.

Besides the overall terror of the border regime and the camp system; everyday hunting of people on the borders, police raids (in official state camps as well as places where people are hiding as they try to continue further on their way), the detentions and tortures of people, the push-backs and deportations, there is  rising of racism and hatred among the local population.

People staying in the camp in Obrenovac are reporting more and more frequently on the racist attacks by the local groups. Drivers won’t let them on buses, it seems like they’ve received orders for that with the goal of making it harder on the people, to make it impossible to get into the city. It’s part of the racist mission to keep the parks and the WHITE CITY (note: the English translation of Belgrade) “clean.”

It’s high time we start educating, watching with eyes wide open and become aware of the militarization happening all around us, how state violence is culminating, and not just to be aware, but to bravely intervene at every opportunity against racism and state terror.

Advertisements
This entry was posted in ZINE: Externalisation of EU migration politics. Bookmark the permalink.