POVEŽIMO SE I OSNAŽIMO U ZAJEDNIČKOJ BORBI!

3c1f872888b3bd3d4c0d230c3a0573d0d27499d45b97ad0e91pimgpsh_fullsize_distr

Drugarice i drugovi,

Koliko često imamo osecaj da ne nalazimo načine i mogućnosti borbe  protiv svakodnevnog nasilja i represije koje države i vladari kreiraju- kada  se većina ljudi oko nas  vodi kapitalističkim idealima i slave militarističke ideologije i prakse? Kako se izboriti s  tim i ostati mentalno kolko- tolko u redu i pored toga još i finansijski preživljavati? Često smo dolazili do zaključka da u regionu skoro “ništa nije moguće”. Nema većih              (masovnih) protesta, eksploatisani i  potlačeni se retko organizuju , anti-autoritarne borbe skoro i da ne postoje ili nisu vidljive.

Zapravo se baš dosta toga dogadja. U petak (11.11.) nakon policijske racije u Beogradu oko 150 ljudi  se uputilo na samoorganizovani  marš za slobodu (kretanja) iz Beograda prema hrvatskoj granici. Ljudi su u najtežim okolnostima ( sa povredama, boreći se sa hladnoćom, snežnom kišom, u nedostatku svega i pod stalnim pritiskom vlasti i njihovih sluga) uspeli  danas da  stignu do granice kod Tovarnika.

Situaciju možete pratiti ovde: https://twitter.com/BelgradeUpdates

Ovi hrabri ljudi su digli glas protiv državnog nasilja i kriminalizacije, pokazali da nisu bespomoćni, da ne žele da stoje u redovima za milostinju, da im niko ne može oduzeti dostojanstvo .Takođe su ukazali na  biznis i profitiranje  države i njihovih institucija od „ izbegličke krize“.

Problem graničnog režima  i nasilje koju stvara je  usko povezan sa problemima s kojima se svi svakodnevno suočavamo u sistemu u kojem ima mesto samo za “kretanje” dobara a ne ljudi i solidarnih ideja. Jedino što je slobodno u ovom drustvu je tržište. Ljudi se tretiraju kao roba za potrebe elita i kapitalističkih porobljivača.

Sama konstatacija da nema lokalnih solidarnih struktura neće promeniti status kvo, takve strukture se stvaraju aktivnim pokušajima. A upravo je sada prilika da se skupimo, osnažimo i radimo konkretne direktne akcije,  da spojimo lokalne i osobne borbe sa širim borbama. Sada je prilika da pokažemo solidarnost sa ljudima koji su se sami organizovali, koji ne žele da čekaju odluke sistema, kojima je puna kapa tlačenja i sistematskog ubijanja. Svaka smrt je direktna posledica militarizacije i zatvaranja granica, onemogućavanja slobode kretanja i putovanja. Ova solidarnost o kojoj pišemo se ne odnosi samo na humanitarno delovanje- to je ta vrsta solidarnosti, koju (ne)vladine organizacije ne poznaju, ona vrsta solidarnost koja znači zajedničko preispitivanje situacije, bunt protiv sistemskog – državnog i policijskog nasilja.

Povežimo i ujedinimo  borbe koje vi vodite svakodnevno u kolektivima ili individualno sa borbom ovih 150 ljudi za slobodu kretanja i protiv politike takozvane Tvrđave Evrope.

Jedan svet, jedna borba!


Let’s connect and join our forces to enter the struggle together!

Friends,

How often do we feel that we can’t find ways and possibilities to fight against the everyday violence and repression that the state and rulers create – when the majority of people around us hangs on to capitalist ideals and glorifies militaristic ideologies and practices? How to deal with that and to mentally stay more or less sane and also survive financially? We’ve often arrived to the conclusion that in the region, almost “nothing is possible”. There are no large (mass) protests, the exploited and oppressed rarely organise themselves, and anti-authoritarian struggles appear to hardly exist or are invisible.

In fact quite a lot of that is happening. On Friday (November 11), after police razzias in Belgrade, around 150 people embarked on a self-organised march for freedom (of movement) from Belgrade to the Croatian border. The people have today succeeded under the hardest conditions (with injuries, fighting the cold, snowy rain, lacking every basic need and under constant pressure from the authorities and their servants) to reach the border at Tovarnik.

You can follow the situation here: https://twitter.com/BelgradeUpdates

These brave people have raised their voice against state violence and criminalisation, have shown they aren’t helpless, that they don’t want to stand in line for charity, that no one can take away their dignity. They’ve also pointed out the business and profit-making of the state and its institutions surrounding the “refugee crisis”.

The problem of the border regime and the violence it creates is closely linked to the problems we all face on a daily basis in a system in which there’s place only for the “movement” of goods but not people and ideas surrounding solidarity. The only thing that’s free in the state is the market. People are treated like slaves for the needs of the elites and capitalist slave-holders.
Simply observing that there are no local solidarity structures isn’t going to chance the status quo; such structures are formed through active efforts. But now in fact is the moment to gather, to join our forces and to bring about concrete change, to bring together local and personal struggles with larger struggles.

Now is the moment to show solidarity with people who have organised themselves, who don’t want to wait for the system to decide, who are fed up with oppression and systematic killing.
Every death is the direct result of the militarisation and closing of borders, of making free movement and travel impossible. This solidarity about which we write doesn’t only refer to humanitarian deeds. It’s a type of solidarity that NGOs and governmental organisations don’t know about, the type that looks at examining the situation together, to revolt against systemic state and police violence.

Let’s connect and unite the struggles you have everyday in collectives or individually with the fight of these 150 people for free movement and against the politics of so-called Fortress Europe.

One world, one struggle!

Advertisements
This entry was posted in ZINE: Externalisation of EU migration politics. Bookmark the permalink.