Saopštenje povodom samoorganizovanog marša migranata

(english below)

img_5037_800x514

Grupa od oko 400-500 migranata krenula je danas na još jedan „marš nade“ od Beograda ka granici sa Madjarskom. Dok ovo pišemo, oni su u blizini Stare Pazove. Kreću se pod nadzorom policije i pripadnika kontroverzne organizacije Komesarijat za/protiv izbeglica. Neki od učesnika marša razmišljaju o povratku u Beograd, zbog iznurenosti i pritisaka kojima su neprestano izloženi. U ove pritiske ubrajamo i medijsko spinovanje, zlonamerno izveštavanje u stilu Milorada Komrakova. Kasno popodne, učesnicima marša policija je onemogućila ulazak u prodavnice i nabavku neophodnih namirnica, a NGOrganizacijama nije dozvolila distribuciju hrane.

Ne iznenađuje šta pišu mediji, kao ni to šta ne pišu. Pišu da iza ovog marša stoje neke „grupe poput No bordera i anarhističkih grupa”, a  ne pišu o samoorganizovanoj borbi migranata za slobodu kretanja i dostojanstven život (a ni o svim drugim socijalnim borbama, jer je to u suštini ista borba).  Horizontalno organizovani, antiautoritarni kolektivi su meta državne propagande i represije zato što dižu glas protiv nasilja država i vlasti kapitala, i zato što izražavaju solidarnost u praksi sa potlačenima. Pišu o potrebi za mobilizacijom vojske na granicama, a ne o svakodnevnoj policijskoj represiji. Pišu o ovome maršu kao nastavku „migrantske krize“, a ne pišu o Evropskom režimu granica koji prouzrukuje smrt, patnju i bedu. Kriza je Evropski rasizam, kriza su granice, kriza je
(ponovna) fašizacija društva. Ovaj marš nije kriza, već zapravo otpor toj krizi.

Kao što smo pisali i ranije, dva glavna načina na koji su migranti prikazani u mainstream medijima i tabloidima je da su ili pretnja sigurnosti ili bespomoćne žrtve koje ne mogu govoriti i delovati za sebe. Odbacujemo ova dva načina prezentacije kao i bilo koju drugu formu „prezentacije“ migranata. „Migranti“ nisu homogene skupine ljudi koje možemo „predstavljati“ na jednoznačan način. Medijsko izveštavanje i unifikovanje migranata je neadekvatno, pogrešno i degradirajuće. Sistem granica i migracijska politika, ograničavanjem slobode kretanja stvara grupu ljudi, koju nazivamo „migrantima”. No, ta ograničenja su nešto što ljudi prevazilaze svaki dan, i na taj način vraćaju nazad svoju humanost. Naš interes je tražiti i pronaći puteve solidarnosti koji povezuju zajedničke borbe.

Želimo da preciznije odgovorimo na dileme i lažne optužbe iznete povodom dešavanja 4. oktobra 2016: ne, naš kolektiv nije podsticao nijednog učesnika marša da krene u protest. Razlozi zbog kog su ljudi odlučili da otpočnu protestni marš izmedu ostalog su: okruženost militarizovanim granicama, vodi se lov na ljude, a nema drugog načina kretanja osim kriminalizovanim putevima. Ljudi koji su krenuli ka granici su mesecima zaglavljeni u Srbiji, a većina njih je iskusila brutalno policijsko nasilje i na Mađarskoj i na Hrvatskoj granici. Mnogi su opljačkani i deportovani nazad u Srbiju, čak 10 i više puta. Svakodnevno srećemo ljude sa teškim povredama od elektrošokova, ujeda policijskih pasa, razbijenih glava itd. Dovoljno smo već pisali o nefunkcionalnom azilnom sistemu,  užasnom stanju u kampovima – koncentracionim logorima današnjice.

Zbog ilegalizacije i kriminalizacije i rastuće antimigrantske propagande ljudi trpe svakodnevnu represiju, ponižavanje, mogu biti uhapšeni svakog trenutka i stavljeni u pritvor; prostor u kome se nalaze je nalik velikom zatvoru okruženom bodljikavim žicama, policijom i vojskom iz kojeg ljudi žele da izadju i zatraže šansu za normalan život, školovanje, rad, a ne čekanje u redovima za milostinju.

Zato zahtevamo da mediji prestanu da tretiraju migrante kao skupinu koja je
bespomoćna, bez ideja, koja ne može govoriti za sebe.

Uvek solidarino sa ilegalizovanima i potlačenima!
Za slobodu kretanja i dostojanstven život za sve!

No border Serbia kolektiv


Statement regarding the self-organised march of migrants

A group of about 400-500 migrants began another March of Hope today
(04.10.2016) from Belgrade to the Serbian-Hungarian border. At the time
of writing they are in the vicinity of Stara Pazova. They are moving
under the oversight of the Serbian police and members of the
controversial government comessariat for/against refugees. Some of the
march’s participants are considering a return to Belgrade, due to the
exhaustion and relentless pressures they are subject to. We count the
media-spins amongst these pressures, malicious reporting in the style of
Milorad Komrakov. In the late afternoon, the police forbid the marchers
any access to any store in order to purchase necessary goods, as well as
banning any food distribution by NGOs.

It is not surprising what the media writes about, and what they don’t
write. Media outlets write that ‘groups such as No Borders and anarchist
groups’ are behind this march. They don’t write about the self-organised
struggle of the migrants for the freedom of movement and a life of
dignity (as well as all other social struggles, as they are
substantially the same struggle). Horizontally organised,
anti-authoritarian collectives are the target of state propaganda and
repression because they raise their voices against state violence and
the power of capital, and because they show solidarity with the
oppressed. They write about the need of mobilising military forces at
the borders, but not about the everyday police repression. They write
about this march as the continuation of the so-called ‘migrant crisis’,
but they do not write about the European border regime which causes
deaths, suffering and misery. The crisis is Europe’s racism, the crisis
are the borders, the crisis are the (renewed) fascisation of society.
This march is not the crisis, it is rather the resistance to the crisis.

As we already mentioned, the two main ways in which migrants are
portrayed in mainstream media and the tabloid press is that there are
either a threat to security or helpless victims who cannot speak and act
for themselves. We reject these two forms of representation as well as
any other for of ‘representation’ of migrants. ‘Migrants’ are not a
homogenous group of people who can be ‘represented’ in a unifying way.
The media’s reporting and unification of migrants is inadequate, wrong
and degrading. The system of borders and migration politics, by means of
restricting the freedom of movement, creates a group of people in the
first place, which are referred to as ‘migrants’. However, this
restriction is overcome by people every day, thereby regaining their
humanity. Our interest lies in searching for and finding ways of
solidarity which connect common struggles.

We would like to give a more precise reply to the dilemmas and false
accusation issued in the wake of the events of the 4th of October 2016:
No, our collective did not encourage any participant of the march to
join the protest. Some of the reasons why people decided to start the
protest march include a.o.: the encirclement of militarised borders, a
literal hunting of people, and no alternative way of moving except for
criminalised routes. People who are moving towards the border are stuck
in Serbia for months, and the majority of them have experienced police
violence on the Serbian-Hungarian as well as the Serbian-Croatian
border. Many have been robbed of their possessions and pushed back to
Serbia, sometimes 10 times or more often. Everyday we meet people with
serious injuries resulting from electroshocks, police dog bites, hits to
the head etc. The non-functional asylum system, and the problematic
state of the camps, which have (over)reached their full capacity in the
capital, have already been previously mentioned.

Due to illegalisation and criminalisation as well as a growing
anti-migrant propaganda, people are enduring daily repression,
humiliation, the threat of arrest at any moment and subsequent
imprisonment; the space in which one finds oneself is like a big prison
surrounded by barbed wire, police, and military forces, a space which
people want to leave and look for the chance of a normal life,
education, work, instead of waiting in queues for charity.

This is why we demand that the media stops treating migrants as a
helpless group, without ideas, unable to speak for themselves.

Always in solidarity with the illegalised and oppressed!
For the freedom of movement and life of dignity for all!

No Border Serbia collective

This entry was posted in ZINE: Externalisation of EU migration politics. Bookmark the permalink.