plakat za protest final

U subotu, 19. marta 2016. od 14 do 16 časova, ispred „Ruskog cara“ u Beogradu (na terasi kafića Obilićev venac 29, na uglu sa Knez Mihailovom ulicom).

U znak solidarnosti, podrške i zajedničke borbe sa našom braćom i sestrama koji se svakodnevno suočavaju s terorom, ilegalizacijom, kriminalizacijom, policijskim i vojnim nasiljem, kao i represijom širom tvrđave Evrope i širom sveta. Pozivamo vas da učestvujete u akciji solidarnosti protiv militarizacije, imperijalističkih ratova, rasističke granične kontrole, ograda, zidova, deportacija, pritvora, zatvora, koncentracionih logora i svih oblika nasilnog sprečavanja slobode kretanja i slobode putovanja za sve!

Dokle god postoje granice, dokle god smo okruženi ogradama i zidovima, Evropska unija je odgovorna za smrt hiljade ljudi, a balkanske države su takođe deo ove ubilačke mašine. Nedavno potpisani sporazum od strane vlade Srbije garantuje slobodno kretanje širom zemlje ubilačke ratne mašinerije – NATO, a sa druge strane, potlačenim ljudima je onemogućena sloboda kretanja. Oni se suočavaju sa vojnom represijom, bodljikavim žicama, suzavcima, zatvorima, deportacijama, kao i mnogim drugim oblicima nasilja.

Oni koji su vodili a i dalje vode imperijalističke ratove, vojne okupacije, eksploatišući ostatak sveta, moraju da preuzmu odgovornost. Jedino rešenje za takozvanu „izbegličku krizu“ je da se okončaju ratovi na Bliskom istoku, Africi, Aziji i širom planete!

Sa zatvaranjem granica, vlade neće zaustaviti kretanje ljudi, (mnogi nemaju gde da se vrate) – tim činom ih samo prisiljavaju da nastave kretanje težim i opasnijim putevima, time posledično podržavaju i doprinose rastu poslova krijumčara.

Uprkos svemu ljudi se samoorganizuju i odupiru represiji u svim mogućim oblicima. Želimo da pozovemo na solidarnost sa pobunjenima širom sveta, ljudima koji štrajkuju, sa svima koji se bore za slobodu kretanja i jednakost bilo gde.

Ujedinjeni možemo da srušimo aparthejdske zidove i ograde, granice, zatvore, koncentracione logore i zaustavimo rasističke kontrole i segregaciju!

Mi ćemo se odupirati i boriti za slobodu kretanja i pravo na dostojanstven život za sve. Protiv svih graničnih režima, svakog oblika kontrole migracija, svakog ograničenja, selekcije ili „upravljanja“ kretanjima naroda … Planeta je za sve!

Za jednakost, slobodu, samoorganizovanje i odgovornost!                                    Dole sa militarizacijom i graničnim režimima!                                                                Protiv Frontex i NATO,  protiv rata i terora nad ljudima!                                            Učinimo našu solidarnost i pobunu vidljivom!

# Antifašistička, antimilitaristička, antikapitalistička borba

 Mreža autonomnih kolektiva


 

call out by Autonomous collectives network

On Saturday, 19th of March 2016, from 2pm to 4 pm, in front of the “Russian Tzar” in Belgrade ( a terrace café at 29 Obilicev venac , at the corner with Knez Mihailova street)

As a sign of solidarity, support and common struggle with our brothers and sisters who are suffering terror, illegalization, criminalization, police and military violence and repression across the Fortress Europe and all over the world- we are calling you to take part in the solidarity action against militarization, imperialist wars, racist border controls, fences, walls, deportations, detentions, prisons, concentration camps and all forms of forcibly preventing freedom of movement and right to travel for all!

As long as borders exist, as long as we are surrounded by fences and walls the European Union will be committing the killing of thousands of people, and the Balkan states are part of this murder machine too. The recently signed agreement by the serbian government guarantees free movement for the murderous war machine – NATO throughout the country, on the other hand the oppressed people are denied entry, they face military repression, barbed wire, tear gas, push backs, imprisonment and many other forms of violence.

Those who have led and still lead imperialist wars, military occupations, exploiting the rest of the world have to take responsibility, the only solution for the so called “refugee crisis” is to end the war in the middle east, Africa, Asia and all around the planet.

With closing the borders, governments will not stop the movement of people (many have no place to return to) they will only force them to go on on more difficult and more dangerous routes, this way they support and increase the smuggler business, make people more suffer, exposing them to life danger.

Despite everything people organize themselves and resist in all possible forms. So we solidarize with the rebellious people everywhere, with the hunger-strikers and with everyone who fights for the freedom of movement of people no matter where.

United, we can tear down apartheid walls and fences, borders, prisons, concentration camps and stop the racist controls and segregations!

We will resist and fight for a freedom of movement and settlement for all, against all border regimes every form of migration control, every restriction, selection or “management” of peoples’ movements… The planet is for all!

For equality, freedom, self-organization, and responsibility!                        Smash militarism and border-exclusion!                                                              Against Frontex and NATO, against WAR and TERROR on people!                       Make our solidarity and rage visible!                                                                                   # anti-fascist, anti-militarist, anti-capitalist struggle

Bring megaphones, banners, rattles…

Advertisements
This entry was posted in ZINE: Externalisation of EU migration politics. Bookmark the permalink.