New -more restrictive, more repressive system in Serbia

*prevod na srpsko-hrvatsko-bosanski u nastavku

( the post is composed from reports by Info park and Bordermonitoring Bulgaria)

Serbia has stopped issuing transit documents for migrants. Since now, the new biometric document is only issued and handed out at the Greek-Macedonian border in Gevgelija, where one needs a passport or a similar identification document for that procedure.          To enter and transit Serbia (only for syrians and iraqis)  you need that biometric document. All the Syrian and Iraqi migrants currently in Serbia without this paper are advised to go back to Gevgelija and obtain a biometric document if they want to transit towards EU. Migrants from Syria and Iraq who traveled via Bulgaria to Serbia are also directed back to the Greek-macedonian border to take the new document if they want to transit further towards the EU.

By the new restrictive measures no man between 14 and 60 will be allowed to apply  for asylum in Serbia, only females of any age and males under 14 and over 60 years can do it.  They will be fingerprinted, photographed and given a paper on expression of interest to apply for asylum in Serbia and 72 hours to report to a asylum camp. This is pretty much the same old document which was given to all until a few days ago. This paper doesn’t allow you to travel and leave Serbia via the every day more restrictive corridor (Šid-Slavonski Brod-Dobova etc..), only people with the biometric paper  from Gevgelija are allowed to travel that way.

Males between 14 and 60, if they are caught entering Serbia, will be prosecuted for  “illegal entering” and deported back to the country they have entered. Males who managed to enter Serbia and  tried to apply for asylum were fingerprinted, photographed and ordered to leave Serbia, within 5 days. No paper was given to them.  It’s still not clear what will be the practice after getting this order.

Afghans are not allowed to enter Serbia any more, just like it’s the case for all other nationalities (non syrians or iraqis) since some time. All males from Afghanistan who entered via Bulgaria to Dimitrovgrad in the last 24 hours were arrested and will be deported back. Families were already divided, like in the case  of  a family and an 8-month old child today in Dimitrovgrad. The man was detained and will be deported to Bulgaria, the woman could ask for asylum within Serbia.
There are unconfirmed rumors that there are groups of refugees in the hills and mountains close to Dimitrovgrad near the border. They are afraid of the consequences of the new regulation and refrain from entering Serbia.                                                                             These seems to be the last steps of the  EU plan to reduce the entering to only one “legal” point, which will be under full control.                                                                                                         

SituatioIMG_9849n  in Belgrade    

At the police station in Savska street (the only place where migrants could get registered) authorities stopped issuing transit documents. Only women, children under 14 and men over 60 can apply for asylum now.  Everyone else (most notably men between 14 and 60)  are photographed and fingerprinted, but no paper is given to them – instead, they get an order to leave Serbia in 5 days.                                                        Police presence in the parks and in the area of the train and bus station is increased. Random controls are more often, people who have been sleeping for more than a month in improvised shelters under the roofed constructions and empty train wagons were chased away. It’s not allowed any more to sleep in the area of the train station. Both parks are “cleaned” , people are now forced to hide in smaller groups at new places.


Novi restriktivniji, represivniji sistem u Srbiji

(post je sastavljen od izveštaja Info parka i Bordermonitoring Bugarska)

Srbija je prestala da izdaje papire za tranzit za migrante. Od sada, novi biometrijski dokumenti se izdaju samo na grčko-makedonskoj granici u Đevđeliji, gde je osobi potreban pasoš ili sličan identifikacioni dokument za taj postupak. Da biste ušli i prolazili kroz Srbiju (samo za ljude iz Sirije i Iraka) potreban vam je taj biometrijski dokument. Svim sirijskim i iračkim migrantima/kinjama koji se trenutno nalaze u Srbiji bez ovog papira se preporučuje da se vrate u Đevđeliju i dobiju biometrijski dokument ukoliko žele da pređu ka EU. Migranti/kinje iz Sirije i Iraka koji su putovali preko Bugarske u Srbiju se takođe usmeravaju nazad do grčko-makedonske granice kako bi tamo uzeli novi dokument ukoliko žele da pređu dalje ka EU.

Prema novim restriktivnim merama ni jednom muškarcu uzrasta između 14 i 60 godina neće biti dozvoljeno da se prijavi za azil u Srbiji, već to mogu uraditi samo žene svih uzrasta i muškaraci ispod 14 godina i preko 60 godina. Njima će se uzeti otisci prstiju, biće fotografisani i biće im dat papir o izražavanje interesa da se prijave za azil u Srbiji i rok od 72 sata da se jave u centar za smeštaj azilanata. Ovo je u principu isti onaj stari dokument koji je deljen ljudima do pre nekoliko dana. Ovim papirom se ne dozvoljava putovanje i napuštanje Srbije preko svakog dana sve restriktivnijeg koridora (Šid-Slavonski Brod-Dobova itd ..), već je samo ljudima sa biometrijskim papirima iz Đevđelije dozvoljeno da putuju na takav način.

Muškarci uzrasta između 14 i 60 godina, ukoliko ih uhvate pri ulasku u Srbiju, biće procesuirani pod optužbom za “ilegalni ulazak” i deportovani nazad u zemlju iz koje su ušli. Muškarcima koji su uspeli da uđu u Srbiju i pokušali da se prijave za azil su uzeti otisci prstiju, fotografisani su i naređeno im je da napuste Srbiju u roku od 5 dana. Nije im dat nikakav papir. Još uvek nije jasno šta će biti praksa nakon što neko dobije ovakvu naredbu.

Ljudima iz Afganistana više nije dozvoljeno da ulaze u Srbiju, baš kao što je to slučaj sa svim drugim nacionalnostima (sem ljudi iz Sirije i Iraka) već neko vreme. Svi muškarci iz Avganistana koji su ušli preko Bugarske do Dimitrovgrada u protekla 24 sata su uhapšeni i biće deportovani nazad. Porodice su već bile razdvojene, kao u slučaju porodice i osmomesečnog deteta danas u Dimitrovgradu. Mupkarac je pritvoren i biće deportovan u Bugarsku, žena može da zatraži azil u Srbiji.

Postoje nepotvrđene glasine da su grupe izbeglica u brdima i planinama u blizini Dimitrovgrada blizu granice. Oni se plaše posledica novih propisa i suzdržavaju se od ulaska u Srbiju. Ovo izgleda kao poslednji koraci plana EU da se ulaz suzi na samo jednu “legalnu” tačku, koja će biti pod punom kontrolom.

Situacija u Beogradu

U policijskoj stanici u Savskoj ulici (jedino mesto gde mogu da se registruju migrant/kinje) vlasti su zaustavile izdavanje dokumenata za tranzit. Samo žene, deca mlađa od 14 godina i muškarci stariji od 60 mogu da se prijave za azil sada. Svi ostali (pre svega ljudi između 14 i 60) su fotografisani i uzeti su im otisci prstiju, ali nisu dobili nikakva dokumenta – umesto toga, dobili su naređenje da napuste Srbiju u roku od 5 dana. Prisustvo policije u parkovima i na području železničke i autobuske stanice je povećano. Nasumične kontrole su češće, ljudi koji su proteklih više od mesec dana spavali u improvizovanim skloništima u iole pokrivenim objekatima i praznim vagonima su oterani. Više nije dozvoljeno spavati u oblasti železničke stanice. Oba parka su “očišćena”, ljudi su sada prinuđeni da se kriju u manjim grupama na novim mestima.

 

Advertisements
This entry was posted in ZINE: Externalisation of EU migration politics. Bookmark the permalink.