Borba je svaki dan

(english bellow)

(Ne)vladine organizacije, poput UNHCR-a, Crvenog Krsta, Praksis-a i ostalih kolaboranata  represivnog  sistema, koji  podupiru ilegalizaciju, kriminalizaciju, segregaciju i rasizam – će danas, 18.decembra  obeležiti Međunarodni dan migranata, ignorišući i zataškavajući činjenicu da su na direktan način odgovorni za patnju i teror koji trpe migranti širom EU i širom sveta.

 Svakod20151017_211003nevno slušamo i gledamo propagandni materijal koji za cilj ima regrutovati što veći broj volontera, koji će ubrzo biti transformisani u armiju poslušnika koji će slepo i bez pogovora izvršavati naredbe u vertikalnom nizu hijerarhije i raspodele   moći.   Više puta do sada smo pisali o načinima finansiranja organizacija koje se “bave” migrantima i jasno je da su njihov “rad” i izvor finansiranja u velikom sukobu, obzirom da se finansiraju od strane EU, one iste koja ulaže ogromna sredstva u militarizaciju granica, izgradnju zatvora i logora koje nazivaju “kampovima” i “centrima”.
Na terenu smo svedoci monopola i dilova koje ove organizacije imaju i sprovode uz pomoć represivnog i restriktivnog državnog aparata u pokušaju da spreče i potpuno onemoguće delovanje samoorganizovanih grupa i pojedinaca,  dok  su  u kriznim situacijama (a sve su takve)   zaključavali svoje kontejnere i bežali glavom bez obzira,  napuštajući ljude.

^189D5D22B1E3B3B438E0943AA4186D19446BE3313C4FBB937C^pimgpsh_fullsize_distrcrop

Nećete ništa čuti ili proćitati u mejstrim medijima ili na sajtovima NGO  o  svakodnevnom nasilju i  brutalnosti  „graničnog menadžmenta“ ( policije, vojske, Frontexa),  niti o ljudima koji organizuju proteste na granicama i u zatvorima, izvršavaju samoubistva i štrajkuju glađu,  bore se svom snagom za dostojanstvo i slobodu kretanja, upravo zato jer su ove organizacije deo represivne, manipulativne i ignorantske mašinerije koja za cilj ima da ignoriše, cenzuriše i negira postojanje otpora, direktnih akcija solidarnosti i podrške, koja ne postoji samo u jednom danu godišnje, već je prisutna svakodnevno, ali nailazi na sabotažu na svakom koraku.

No Border Serbia Collective naravno neće na “specijalan” način obeležiti 18. decembar, Međunarodni dan migranata, niti će obratiti pažnju na ovaj licemeran dogadjaj. Umesto toga pozivamo sve ljude, pojedince i samoorganizove grupe da šire, i na direktan način aktivno učestvuju u akcijama solidarnosti, podrške i borbe za svet bez granica, vladara i nacija! Samo na taj način možemo mobilizovati veći broj svesnih i savesnih ljudi koji ne žele da ćute i nemo posmatraju teror koji se sprovodi svuda gde se pruži otpor protiv oduzimanja dostojanstva i slobode ( bez obzira da li se radi o radničkoj, studentskoj borbi, ili pak o borbi za slobodu životinja i zaštitu prirode itd…).

B^2032AEE746480FA9C0F649F17B5C54264CEC1D686A41DC96B9^pimgpsh_fullsize_distrojkotujmo “velike” datume ustanovljene od strane vladinih organizacija i pokažimo da je svaki dan za nas zajednička borba, da stojimo rame uz rame ispred barikada, bodljikavih žica, aparthejdnih zidova, vojničkih pušaka, policijskih suzavaca, vodenih topova i palica! Organizujmo proteste ispred zatvora, “detention” centara, logora i na svim mestima gde je direktna podrška i solidarnost potrebna! Pokažimo to direktnim akcijama i sabotažama granica!                                                                                                    Fantomsku “podršku” i promociju prepustimo onima koji će 18.decembra 2015. godine, obeležiti Međunarodni dan migracija i koji će se čim se ugase kamere i prestanu da sevaju blicevi- zaključati  u svoje kontejnere i ostaviti ljude na cedilu.  “Dan migranata” će postojati svaki dan , sve dok se ne zaustave kolonijalni i imperijalistički ratovi, eksploatacija i ubijanje ljudi radi profita!

Solidarnost je naša snaga!                                                                                                               ________________________________________________________

The fight is every day

(Non)governmental organisations, such as the UNHCR, the Red Cross, Praxis, and other collaborators of the repressive system that supports the illegalisation, criminalisation, segregation and rasism will today, on December 18th, mark the International Migrants Day. They will do so ignoring and covering up the fact that they are in the most direct way responsible for the suffering and terror that migrants across the EU and the world are enduring.

Every day we hear and watch the propaganda aimed at recruiting the largest possible number of volunteers, who will soon be transformed into an army of obedients, blindly and without objection executing orders in a vertical hierarchy and distribution of power. More than once we wrote about the ways of financing of organisations who “deal” with migrants, and it is clear that their “work” and their sources of financing are in a great mutual conflict, given that their main financier is the EU — the same EU that invests great resources into militarising borders and building prisons they call “camps” and “centers”.

In the field we are witnesses of monopolies these organisations have and the deals they make assisted by the repressive and restrictive state apparatus, in the attempt to stop and completely close the door to the work of self-organised groups of individuals, while in crisis situations (and they are all such) they locked their containers and fled, abandoning people.

You will hear and read nothing in mainstream media or on websites of NGOs about the everyday violence and brutality of “border management” (the police, the army, Frontex), nor of the people who organise protests on the borders and end up in prisons, committing suicides or going through hunger strikes, fighting with all their strength for dignity and freedom of movement. This is precisely because these organisations are a part of the repressive, manipulative and ignorant machinery that aims to censor and negate the existence of resistance, of direct actions, of solidarity and support that isn’t there only one day in a year, but is present every day, and yet gets sabotaged at every step.

As a matter of course, No Border Serbia Collective will not mark December 18, the International Migrants Day, in any “special” way, nor will it pay attention to this hypocritical event. Instead we invite all people, individuals and self-organised groups, to spread, and in the most direct way engage in actions of solidarity, support and the fight for a world without borders, rulers and nations! Only in this way can we mobilise a larger number of people aware and conscientious, who refuse to keep quiet and observe the terror administered anywhere there is any resistance against depriving people of their dignity and liberty (whether it be the struggle of workers, students, the struggle for freedom of animals and protection of the environment, etc.)

Let’s boycott “big” dates established by governmental organisations and let’s show that every day is for us a common fight, that we stand shoulder to shoulder at the barricades, barbed wires, apartheid walls, army guns, police tear gas, water cannons and batons! Let’s organise protests in front of prisons, “detention centers”, camps and in all places where direct support and solidarity is needed! Let’s show that by direct actions and sabotaging the borders!

And let’s leave the phantom “support” and promotion to those who will on December 18 2015 mark the International Migrants Day and who will — as soon as the cameras are turned off and the flashes stop flashing — lock themselves in their containers and abandon the people. Every day will be “Migrants Day”, until the colonial and imperialistic wars, exploitation and killing of people for profit, are stopped.

Solidarity is our strength!

This entry was posted in ZINE: Externalisation of EU migration politics. Bookmark the permalink.