international solidarity! let’s break all these borders together!

(english below)

Nakon brutalnog napada policije na mađarskoj granici (više detalja uskoro), većina migranata je juče nastavila da se kreće od Horgoša (srpsko-mađarska granica) ka Hrvatskoj (uglavnom ka graničnim prelazima Šid i Bezdan). Na granicama je sada potreban svaki vid podrške! Ljudi su premoreni, danonoćno su se opirali represiji bez odmora, boreći se za svoje pravo kretanja. Sada moraju da se suoče sa istim teškoćama i na hrvatskoj granici. Hrvatska je danas zatvorila 7 graničnih prelaza (Tovarnik, Ilok, Ilok2, Principovac, Principovac 2, Batina i Erdut). Ljudi pokušavaju da pređu u malim grupama zaobilazeći blokade. Pozivamo sve ljude u graničnim zonama da pokažu solidarnost i podrže ljude. 

Do jutros je oko 14 000 ljudi ušlo u Hrvatsku. Vlasti transportuju ljude u centre i improvizovane smeštaje, ali ljudi žele da nastave da se kreću! Neke grupe koje su već stigle do slovenačke granice se suočavaju sa tamošnjom represijom od strane granične policije.

Širite ideju o DIREKTNOJ SOLIDARNOSTI sa ljudima koji se bore/putuju. Slovenija pokušava da zatvori svoje granice. Trenutno izgleda zatvoreno ali masivni protesti na granicama mogu stvoriti pritisak! Ne smemo zaboraviti da uprkos svim užasima, ljudi poseduju neverovatnu energiju i  nastaviće svoj put.Mnogi od njih su preživili represiju/nasilje u fašističkoj Mađarskoj i  u Tovarniku gde su juče  ljude zadržavali u čuvanoj zoni (gde su čekali 14 sati da bi nastavili dalje), masa dece, muškaraca i žena je probila  ogradu ili preskakala policijske lance  u znak masovnog protesta.

Novosti iz Slovenije

Poslednje informacije od aktivista sa hrvatsko-slovenačke granice (18.9. 01:00)      “Zaustavili su međunarodni voz za Minhen i poslali oko 100 ljudi nazad u Hrvatsku, a ostale poslali dalje u Sloveniju ali ne znamo gde. Svi vozovi su zaustavljeni do jutra.”

“Voz iz Zagreba ka Austriji sa oko 150 migranata je zadržan na železničkoj stanici Dobova od 19:00. Puno policije  (žandarmerije s psima) je ovde, nije nam dozvoljeno da pričamo sa migrantima, situacija je mirna, svi čekamo”

“Molimo vas recite svima, naročito izbeglicama da se drže zajedno, da idu ka granicama u velikim brojevima. Hajde da organizujemo kamp na granici, veći! Hajde da stvaramo pritisak na otvaranje granica. Male grupe policija deportuje ili stavlja u zatvorene kaznene centre!

150 ljudi koji su uspeli da uđu u Sloveniju su odvedeni u kazneni centar u Postojini. Međunarodni vozovi Srbija-Hrvatska-Slovenija su zaustavljeni. Slovenačka policija je prisutna u Dobovi sa mnogo žandarmerije sa psima. U selo Harmica na hrvatskoj strani granice pristižu male grupe migranata. Sada ih je oko 200, ali je teško tačno odrediti jer nisu svi na istom mestu. Ljudi su počeli da se kreću prema i uz reku Sutlu koja je na granici između Hrvatske i Slovenije ovde na severu. Hrvatska policija je tamo u malom broju i veoma mirna. Slovenačka strana izgleda da predstavlja veći problem ljudima.”                                                                                                                                          “Danas u 18:00 će se održati protest na hrvatsko-slovenačkoj granici (“Rigonce” granični prelaz) gde su ljudi nasilno zaustavljeni. Stvorimo pritisak sa obe strane granice!”


 

After the brutal police attack on the Hungarian border (more details soon),  most of the migrants yesterday from Horgoš (SRB-HUN border) continued towards Croatia (mostly Šid and Bezdan border crossing points). All kind of support is needed now on the borders! People are exhausted, they were struggling for their right to move, resisting repression days and nights without a rest. Now they have to face the same difficulties on the croatian border as well. Croatia closed today 7 border crossing places ( Tovarnik, Ilok, Ilok 2, Principovac, Principovac 2, Batina and  Erdut). People try to enter in smaller groups bypassing the blockades. We call all people in the border zones to show solidarity and support people.

Till today morning around 14 000 people entered Croatia.The authorities  transport people to refugee camps, but people want to continue and move on! Some groups already arrived to the slovenian border, they face repression from the slovenian border police.

Spread the idea  of DIRECT SOLIDARITY with the people who are traveling/struggling.
Slovenia is trying to close it ‘s borders. Right now it seems to be closed but mass protests on the borders can create pressure! We should not forget that the people  on the move now are very powerful, many of them survived the  repression/violence in fascist Hungary and today in Tovarnik where for some time police held people in a guarded are to hold them back (they were waiting for 14 hours to continue) and the crowd of children, men and women was just destroyed
part of the fence or jumped the police chains after a while as a mass protest.

Updates from Slovenia

Latest info from activists who are on the cro- slo border  ( 18.09.  1 AM):                            “They stopped international train to Munich and send back to croatia around 100 people,  and others are send further in slovenia but we dont know where. all train traffic is stopped until morning.”

“Train from zagreb to austria with approx 150 migrants is
held in train station Dobova from 19:00.A lot of police (riot police and
dogs)is here,we are not allowed to talk with migrants. situation is calm
, we are all waiting.”
“Please tell everybody, especially to refugees to stick together, to go the
border in big big numbers, let us organize a camp on the border, bigger
one. Let ua make pressure to open the borders!
Small groups are taken by police and deported or detained in closed
detention center!

150 people that managed to enter Slovenia were brought to the
detention  center in Postojna.
The international trains serbia- croatia-slovenia are stopped.
The slovenian police is present in Dubove with many special police
forces and dogs. In the village „Harmica“ at the croatian side of the border small groups
of migrants are arriving. Now there around 200 but it is hard to guess,
because they are not all in one place. People started to go towords and
along the river (Sutla river)  that marks the border of cro/slov there,
up north. Croatian police there is only  a few and very calm. Slovenian side seems
to be more of  a problem for the people

“There will be a protest today at 18h on the Cro-Slo border (Rigonce crossing place), where people were stopped by force. Let’s make pressure  from both sides of the border! “

This entry was posted in call out. Bookmark the permalink.